51 تا از مدل موهای کوتاه و ساده مردانه که از مد نمی افتند!

مدل موی موهای کوتاه و ساده مردانه ای که در اینترنت می بینیم، خیلی هایشان اصلا مناسب جامعه ما و اکثر مردان ما نیست است. حتی خیلی از نوجوان ها هم سمتی چنان مدل مو های فشنی نمی روند، چه رسد به مردان! در این صفحه، عکس‌هایی از مدل...